NOTE: You can click the Doctor’s picture to know more about them


Question Asked:

"gashin kai nane yake zubewa ga amosari sannan idan na tajeshi sai ya dinga zuba inna so abani shawara dangane da yadda zan kula da gashina ko kuma mayamayen da zan dinga sawa dan gashina ya daina tsiga kuma yayi tsawo da kyau"

  User Avatar
  A 19 years year old female asked:
  2 years ago
  gashin kai nane yake zubewa ga amosari sannan idan na tajeshi sai ya dinga zuba inna so abani shawara dangane da yadda zan kula da gashina ko kuma mayamayen da zan dinga sawa dan gashina ya daina tsiga kuma yayi tsawo da kyau
  Dr. Anuoluwa Stephen A answered:
  2 years ago
  hi,goodafternoon...seriosly , idont speak Chinese (Hausa)..so kindly ask ur again in english..thank you
  Doctors avatar

Put your Doctor in your pocket

Stay healthy on the go. Get health advice from over 750 doctors, daily health tips, personal menstrual cycle planner etc, all from the comfort of your mobile phone.

Screenshots of the app